سیگنالینگ چیست ؟

سیگنالینگ چیست ؟

در واقع سیگنالینگ مجموعه ای از پیام های ارسالی و دریافتی در یک ارتباط مخابراتی گفته می شود که وظیفه مدیریت و کنترل یک رابطه را دارد. به عبارت دیگر تمامی عملیاتی که شما یا طرف مقابل و یا واسط ( مرکز مخابراتی ) برای یک ارتباط انجام می دهید که می توان به شماره گیری ، بوق...