آشنایی با حمله دیکشنری

آشنایی با حمله دیکشنری

حمله دیکشنری: در تحلیل رمزنگاری و امنیت رایانه ، حمله دیکشنری نوعی از حملات زیر مجموعه حمله Brute Force است که برای شکستن رمز یا مکانیسم احراز هویت استفاده می شود. روش کار این حمله به این صورت است که هزاران یا میلیون ها واژه یا ترکیب های احتمالی که اغلب در دیکشنری های...